imieniny obchodzi: Marty, Marcina, Rafała
     
O GMINIE
OFERTA INWESTYCYJNA
SOŁECTWA
KALENDARZ IMPREZ
Filmy promocyjne Gminy Pszczew
GOSPODARKA ODPADAMI
TURYSTYKA
GMINNY OŚRODEK KULTURY
KINO "PRZYSTAŃ"
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. PSZCZÓŁKI MAI W PSZCZEWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PSZCZEWIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Komunalnych
Zwierzęta bezpańskie
ROK 2010 ROKIEM OBCHODÓW 750-LECIA PSZCZEWA
PSZCZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
HISTORIA
SPORT
OGŁOSZENIA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY PSZCZEW
Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla organizacji poząrzadowych
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych w roku 2017
Wyniki konsultacji społecznych - projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017
Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017 - spotkanie dla NGO, formularz uwag
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych w roku 2016
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2016
Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2016
Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych - zaproszenie
Projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
GMINY PARTNERSKIE
BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W GMINIE PSZCZEW
CAF 2006 w Urzędzie Gminy Pszczew
  
Online: 2 odwiedzin: 4951157
  


start » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych w roku 2017
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wójt Gminy Pszczew

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm. poz. 1948, z 2017 r. poz. 60)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w formie wspierania w 2017 r. poniżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, tj. ochrona zdrowia dzieci i młodzieży poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi - 10.000,00 zł;

 

2. Turystyka i krajoznawstwo, tj. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – kolonie i półkolonie dla dzieci - 15.000,00 zł;

 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - prowadzenie zajęć w świetlicach - 20.000,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) zwanej dalej ustawą,

- Uchwały Nr XXV.175.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017,

- Zarządzenia Nr 0050.124.2017 Wójta Gminy Pszczew z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Pszczew.

3. Oferty składane w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert muszą spełniać wszystkie wymagania określone w ustawie, niniejszym ogłoszeniu o konkursie oraz być sporządzone wg wzoru oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

4. Oferty nie spełniające warunków formalnych będą odrzucane i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, przy czym za nie spełnienie warunku formalnego uznane będzie:

- złożenie oferty po terminie;

- złożenie oferty w niewłaściwy sposób (przesłanie faxem, drogą elektroniczną, itp.);

- złożenie oferty na niewłaściwym formularzu (rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie oferty sporządzone zgodnie z opisem w punkcie 3);

- złożenie oferty przez podmiot / podmioty nieuprawnione, tzn. inne niż wymienione w punkcie II.2 niniejszego ogłoszenia;

- niezapewnienie przez oferenta wymaganego wkładu własnego.

5. Do oferty należy dołączyć załączniki zgodnie z obowiązującym wzorem oferty, tj. kopię umowy lub statutu spółki, o ile oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

6. Gmina Pszczew zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do złożenia dodatkowo aktualnego statutu oraz protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do aktualności danych wskazanych w ofercie.

7. Wszystkie oferty na realizację zadania publicznego muszą zawierać w punkcie IV.5 oferty dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

8. Środki dotacji Gminy Pszczew na realizację zadania publicznego mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z zadaniem i niezbędne do jego prawidłowej realizacji.

9. Ze środków dotacji Gminy Pszczew nie mogą być finansowane wydatki niezwiązane z realizacją zadania oraz:

- wydatki z tytułu kar umownych, odsetek za nieterminowe opłacenie należności, itp.

- wydatki nie uwzględnione w ofercie;

- wydatki poniesione przed podpisaniem umowy realizacji zadania publicznego oraz po terminie określonym w umowie realizacji zadania publicznego.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie, w szczególności w przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na dane zadanie. W przypadku zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania oraz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, uwzględniających przyznanie dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowane.

11. W przypadku opisanym w punkcie 10 Oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego planowanego do realizacji zadania oraz planowanego wkładu finansowego własnego, zachowując proporcje wskazane w ofercie.

12. Warunkiem otrzymania dotacji jest zapewnienie co najmniej 5% wkładu własnego finansowego.

13. Wskazany przez Oferenta wkład własny finansowy może być przeznaczony wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania i niezbędne do jego prawidłowej realizacji, z wyłączeniem wydatków nieuwzględnionych w ofercie oraz wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy realizacji zadania publicznego oraz po terminie określonym w umowie realizacji zadania publicznego.

14. Oferent posiada możliwość zapewnienia wkładu osobowego, który mogą stanowić świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, o ile są oni niezbędni do realizacji zadania. W przypadku wskazania wkładu osobowego Oferent jest zobowiązany do dokonania kalkulacji wkładu osobowego w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe, w szczególności w przypadku specjalistów w danych dziedzinach, lub przyjęcia stawki godzinowej nie wyższej niż 20 zł za jedną godzinę pracy w pozostałych przypadkach.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadań ustala się na okres od 15 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

2. W przypadku wyboru oferty i przyznania dotacji warunkiem zawarcia umowy realizacji zadania jest:

- w przypadku uzyskania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana przedłożenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania oraz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, zgodnie z punktem II.10 i II.11 niniejszego ogłoszenia;

- akceptacja przez strony postanowień umowy.

3. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na warunkach określonych w zawartej umowie oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie objętym ofertą, w tym dotyczącym ubezpieczenia uczestników zajęć organizowanych w ramach zadania.

4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

- materiały dokumentujące działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania, w szczególności: kopie materiałów wykonanych w ramach zadania (publikacje, ulotki, itp.), dokumentację zdjęciową na płycie CD (spotkania, zajęcia, wydarzenia kulturalne, sportowe, itp.), itp.;

-   materiały dokumentujące działania prawne podjęte przy realizacji zadania, w szczególności: kopie zawartych umów, kopie dowodów przeprowadzenia postępowania w ramach zamówień publicznych (o ile dotyczy);

- w przypadku rozliczania wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy dokumenty potwierdzające wykonanie pracy ww. osób (zakres obowiązków, czas pracy, wycena czasu pracy), przy czym dla pracy społecznej członków dokumentem potwierdzającym wykonaną pracę będzie oświadczenie członka wraz z ewidencją czasu pracy, a w przypadku wolontariuszy - porozumienie z wolontariuszem lub oświadczenie osoby wykonującej nieodpłatnie świadczenia wraz z ewidencją czasu pracy.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Zleceniodawcy - Gminy Pszczew poprzez przekazywanie / zamieszczanie informacji o współfinansowaniu zadania w materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zamieszczaniu logo Gminy Pszczew na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

7. Zadanie publiczne lub część zadania nie może zostać zrealizowana przez podmiot niebędący stroną umowy realizacji zadania publicznego z zastrzeżeniem sytuacji, gdy deklarację zlecenia zadania lub jego części Zleceniobiorca wykaże w ofercie, a tym samym stosowny zapis zostanie wprowadzony do umowy.

IV. Termin składania ofert

1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 12.00.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem organizacji pozarządowej wraz z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2017".

3. Formularz oferty można pobrać w Referacie Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy (pokój nr 14, II piętro) lub ze strony internetowej www.pszczew.pl oraz ze strony BIP www.bip.pszczew.pl

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 marca 2017 r. o godz. 14.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. W pierwszej kolejności oferty będą podlegały sprawdzeniu pod względem formalnym, w  szczególności kompletności danych i załączników wynikających z wzoru oferty i ogłoszenia o  konkursie.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucane i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.

3. Ocena merytoryczna ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych będzie dokonana w  oparciu o poniższe kryteria:

Lp.

Kryterium stosowane przy ocenie oferty

Liczba punktów

1

Adekwatność kosztów realizacji zadania publicznego do zakresu rzeczowego zadania

0-5 pkt

2

Liczba beneficjentów zadania publicznego

0-10 - 1 punkt

11-20 - 2 punkty

21 i więcej - 3 punkty

3

Ogólna liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (realizatorzy, wolontariusze, członkowie organizacji)

2-3 osoby - 1 punkt

4-8 osób - 2 punkty

9 i więcej - 3 punkty

4

Planowany % udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

5-8 % - 1 punkt

8,1-10 % - 2 punkty

Powyżej 10 - 3 punkty

5

Planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-5 pkt

6

Proponowana jakość wykonania zadania (złożoność, oddziaływanie, zasięg, innowacyjność zadania) oraz kwalifikacje / doświadczenie osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne

0-10 pkt

SUMA max

29 pkt

 

4. Kryteria wyboru ofert będą uwzględnione również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.

5. Dla uznania danej oferty za zaopiniowaną pozytywnie przez Komisję konkursową wymagane jest uzyskanie przez nią co najmniej 15 punktów według karty oceny oferty, przy czym propozycja zawarcia umowy realizacji zadania publicznego wraz z proponowaną kwotą będzie skierowana w stosunku do tych Oferentów, których oferty otrzymały największą ilość punktów.

6. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokona w formie zarządzenia Wójt Gminy Pszczew w terminie do 14 marca 2017 r.

7. Wybór, o którym mowa powyżej, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Pszczew, stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczew.

8. Od decyzji Wójta Gminy Pszczew w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym udzieleniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

Rodzaj zadań

Wysokość przekazanych dotacji

Rok 2016

1

Turystyka i krajoznawstwo

29650,00

2

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

11320,00

3

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

17478,64

Rok 2017

Do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu nie zrealizowano żadnego zadania publicznego

 

 Wójt Gminy Pszczew

(-) Waldemar Górczyński

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Zarządzenie nr 0050.124.2017
Zał. 1 - ogłoszenie
Zał. 2 - wzór oferty
Zał. 3 - wzór umowy
Zarządzenie - Komisja konkursowa
   


zamów subskrypcje
środa
24 października 2018
 
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  

czytaj » | dodaj »

Tutaj znajdziesz firmę lub instytucje które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź.

Zapraszamy

  
© 2009 - 2018 UG Pszczew. All rights reserved