imieniny obchodzi: Marta, Henryk, Mariusz
     
O GMINIE
OFERTA INWESTYCYJNA
SOŁECTWA
KALENDARZ IMPREZ
Filmy promocyjne Gminy Pszczew
GOSPODARKA ODPADAMI
TURYSTYKA
GMINNY OŚRODEK KULTURY
KINO "PRZYSTAŃ"
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. PSZCZÓŁKI MAI W PSZCZEWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PSZCZEWIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Komunalnych
Zwierzęta bezpańskie
ROK 2010 ROKIEM OBCHODÓW 750-LECIA PSZCZEWA
PSZCZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
HISTORIA
SPORT
OGŁOSZENIA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
GMINY PARTNERSKIE
BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W GMINIE PSZCZEW
CAF 2006 w Urzędzie Gminy Pszczew
  
Online: 9 odwiedzin: 4321752
  


start » AKTUALNOŚCI » Nabór na pracownika urzędu
AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW z dnia  05 stycznia 2018 roku

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.902 ze zm. ) Wójt Gminy Pszczew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  inspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Pszczew  ul. Rynek 13  66-330 Pszczew.

Tryb zatrudnienia – umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

1. Wymagania niezbędne:

1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,

2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

    przestępstwo skarbowe,

4/ nieposzlakowana opinia,

5/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,

6/ wykształcenie  wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, administracyjne lub prawne oraz trzyletni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1/ doświadczenie zawodowe w administracji,

2/  znajomość przepisów dotyczących spraw podatkowych, w szczególności:

·         ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o podatku od środków transportowych,

·         ustawy  - Ordynacja podatkowa.

3/ biegłość w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

3. Kryteria oceny:

1/ przygotowanie merytoryczne,

2/ zebrane materiały dokumentujące praktykę zawodową,

3/ treść i poprawność wypowiedzi,

4/ komunikatywność,

5/ umiejętność autoprezentacji.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości, zawierającej dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające ze składanych informacji i deklaracji.
 2. Wykonywanie prac związanych z terminowym wymiarem należności.
 3. Przygotowywanie dokumentów związanych z udzieleniem ulg i umorzeń zaległości podatkowych.
 4. Przygotowywanie decyzji:

        w sprawach odroczenia i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych,

        zwolnień od podatku od gruntów nabytych przez właścicieli gospodarstw rolnych,

        w sprawie ulg inwestycyjnych.

 1. Sporządzanie sprawozdań, w tym dla UOKiK.
 2. Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
 3. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 4. Realizacja zadań ciążących na gminie wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 5.  Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawach polityki podatkowej w gminie.
 6. Przygotowywanie danych do planów finansowych w zakresie dochodów.
 7. Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez kierownika referatu.
 8. Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w szkoleniach, samokształcenie poprzez zapoznawanie się z przepisami prawa dotyczącymi stanowiska pracy.

 

5. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,

5) kserokopie dyplomów /świadectw potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń /dyplomów o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenia kandydata: o nieposzlakowanej opinii, o stanie zdrowia pozwalającym na

zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

bądź o profilu prowadzenia takiej działalności,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922 ).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 stycznia 2018 roku do godz. 17,30   osobiście w siedzibie Urzędu  - Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13,  66-330 Pszczew, w sekretariacie (pokój Nr 9) , w zamkniętej i opisanej kopercie : „Nabór – podatki i opłaty lokalne” lub pocztą na adres Urzędu , z dopiskiem na kopercie: „Nabór – podatki i opłaty lokalne”. 

Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrzone.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o jego miejscu i terminie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pszczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczew ul. Rynek 13.

 

 

Wójt Gminy Pszczew

 

  /-/ Waldemar Górczyński

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link


zamów subskrypcje
piątek
19 stycznia 2018
 
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  

czytaj » | dodaj »

Tutaj znajdziesz firmę lub instytucje które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź.

Zapraszamy

  
© 2009 - 2018 UG Pszczew. All rights reserved