imieniny obchodzi: Albina, Zdzisław
     
O GMINIE
OFERTA INWESTYCYJNA
SOŁECTWA
KALENDARZ IMPREZ
Filmy promocyjne Gminy Pszczew
GOSPODARKA ODPADAMI
TURYSTYKA
GMINNY OŚRODEK KULTURY
KINO "PRZYSTAŃ"
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. PSZCZÓŁKI MAI W PSZCZEWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PSZCZEWIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Komunalnych
Zwierzęta bezpańskie
ROK 2010 ROKIEM OBCHODÓW 750-LECIA PSZCZEWA
PSZCZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
HISTORIA
SPORT
OGŁOSZENIA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
GMINY PARTNERSKIE
BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W GMINIE PSZCZEW
CAF 2006 w Urzędzie Gminy Pszczew
  
Online: 1 odwiedzin: 4986364
  


start » AKTUALNOŚCI » Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu
AKTUALNOŚCI

Wójt Gminy Pszczew ogłasza

nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu

przez Gminę Pszczew w roku 2018

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew  lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po 15 lutego 2018 roku nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres beneficjenta, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w roku 2018”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej: www.pszczew.pl, www.bip.pszczew.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczewie (I piętro).


II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1) Oryginały lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2)   Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia zwykłego.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA


1. Dofinansowanie może uzyskać beneficjent tj. stowarzyszenie wpisane do KRS-u, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie Gminy Pszczew.

2. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew określa Uchwała Nr XVII.90.2012  Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.

2. Dotacji udziela Wójt Gminy Pszczew, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu propozycji wyboru komisji konkursowej, która dokonuje oceny wniosków.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW


Wójt Gminy Pszczew rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 16 marca 2018 roku.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.


VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ PSZCZEW


Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Pszczew w ramach realizacji Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew przeznacza się w budżecie Gminy Pszczew na rok 2018 środki finansowe w wysokości 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), z czego:

1)      60.000 zł na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych

2) 20.000 zł na utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie dla celów szkolenia sportowego

Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.

 

                                                                          Wójt Gminy Pszczew

                                                                     /-/ Waldemar Górczyński

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Wniosek o udzieleni dotacji
Wzór sprawozdanie dotacji
Wzór umowy o udzielenie dotacji
   


zamów subskrypcje
niedziela
16 grudnia 2018
 
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  

czytaj » | dodaj »

Tutaj znajdziesz firmę lub instytucje które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź.

Zapraszamy

  
© 2009 - 2018 UG Pszczew. All rights reserved